Istnieje wiele typów prasy. W zależności od jej tematyki, czasu wydania czy grupy docelowej. Każda ma inne zadanie do spełnienia oraz cieszy się popularnością wśród innych grup społeczeństwa. Każdy rodzaj prasy jest jednak istotny w szerzeniu kultury i dostarczaniu niezbędnych, istotnych informacji. Szczególnie ważne są gazety lokalne, które opisują wydarzenia najbliższe każdemu człowiekowi. Właśnie tak wartościowa może okazać się gazeta powiatowa. Zastanówmy się więc jakich istotnych wiadomości może dostarczyć nam gazeta powiatowa?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że każda gazeta powiatowa jest tworzona i wydawana przez zupełnie inne zespoły ludzi. To od nich zależy jak wygląda każde wydanie takiej gazety lokalnej. Nie da się więc szczegółowo przedstawić jak wygląda każda gazeta powiatowa. Można uściślić jedynie ogólne ramy, w których przedstawia się większość takich typowych czasopism.

Najczęściej jednak jak sama nazwa wskazuje taka prasa przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia danego powiatu. Znajdują się tam zarówno informacje o najważniejszych wydarzeniach politycznych, kulturalnych, sportowych, jak i z codziennego życia społeczeństwa. Zawiera się tam wszystko co istotne dla danego czasu i regionu. Często wydania takiej prasy podzielone jest na różne obszary terytorialne, np. gminy. Według takiego podziału przedstawiane są poszczególne, najważniejsze wydarzenia z tych regionów. Niekiedy gazeta powiatowa posiada też rubryki z ogłoszeniami i reklamami z danego, lokalnego regionu. Ważne jest też to, że często mieszkańcy danego powiatu mogą mieć wpływ na kształtowanie wyglądu takiej gazety i zgłaszać swoje propozycje materiałów do przedstawienia w prasie.

Gazeta powiatowa ma duże znaczenie szczególnie w komunikacji między władzami lokalnymi, a społeczeństwem. Pomaga przekazać istotne komunikaty o podejmowanych decyzjach większej grupie społeczeństwa. Choć gazeta powiatowa obejmuje swoim zasięgiem niewielkie terytorium, niezwykle skutecznie dociera do jej odbiorców. Często staje się też medium posiadającym duży wpływ na mieszkańców, zachęcając ich do pewnych przedsięwzięć lub zmuszając do przemyślenia pewnych lokalnych problemów.

Istotne jest również to, że taka gazeta najczęściej wydawana jest jako tygodnik, miesięcznik, a często nawet kwartalnik. Zawiera tylko najistotniejsze informacje. Pozbawiona jest raczej sensacyjnych wiadomości i wyolbrzymionych opisów nieistotnych wydarzeń. Skupia się raczej na obiektywnym przedstawieniu pewnych informacji oraz powstrzymuje się od opiniowania. Dlatego też gazeta powiatowa zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności. Zawiera bowiem informacje dotyczące bezpośrednio jej odbiorców.

Właśnie taki rodzaj prasy najczęściej wzbudza zainteresowanie ludzi. Choć ludzie w naszym kraju nie czytają wiele, chętnie wyrażają zainteresowanie tego typu prasą. Wiąże się to, z tym że bardziej czujemy się mieszkańcami bliskiej nam okolicy niż całego świata. Chętniej zbieramy informacje lokalne, niż ogólne.